Produktion

Produktion

Vid första anblicken kan en sågklinga uppfattas som en relativt enkel produkt. Men faktum är att den är mycket komplex och genomgår en rad olika moment i tillverkningen innan den är klar, många fler än vad man kan tro. Beskrivning av produktionsprocessens olika delar återfinns här nedan.

 

Konstruktion och teknisk beredning

Swedex konstruktörer överför kundernas önskemål, specifika krav och maskintekniska förutsättningar till ritningar och bereder ett produktionsunderlag. Klingans produktionsnummer är klingans identitet och ger oss full information i framtiden, avseende dimensioner, skärgeometrier och toleranser som sträck bilder och planhet.

 

 

Stål

Stålet som används till sågklingorna är av högsta kvalité. Det är ett fjäderstål som är härdat för att ge en bra hållfasthet och stabilitet i stambladet. Efter laserskärning anlöps stålet i en styrd process till rätt hårdhet beroende på vilken applikation sågklingan skall användas till. Det är av yttersta vikt att värmebehandlingen är utförd så att hårdhet, seghet och planhet harmonierar. Med ett alltför hårt stamblad kan sprickbildning uppstå vid hög belastning medan ett alltför mjukt stamblad tenderar att böja sig vid sidokrafter.

Laserskärning

Våra konstruktörer ritar upp stambladet i ett CAD-program, och med hjälp av en specialmodul utförs beräkningar för optimering av varje enskild sågklinga. Sågklingans stamblad skärs ut med hjälp av laser och stålets dimensioner anpassas för att minimera spillet. Vi har ett omfattande plåtlager med varierande tjocklekar och dimensioner. Vilken sorts plåt som används beror på sågklingans användningsområde.

 

 

Anlöpning

Anlöpning är ett av de viktigaste momenten vid tillverkning av en sågklinga. Här värms stambladet upp till ca 430°C under ett dygn. Det resulterar i att sågklingan blir planare samt att spänningar i materialet släpper. Genom att justera temperaturen i ugnen kan rätt hårdhet erhållas. Hårdheten anpassas för varje sågklinga.

 

 

Kontroll efter anlöpning

Kontrollmätningar sker löpande genom hela produktionsprocessen för att på så vis upptäcka eventuella felaktigheter i ett så tidigt skede som möjligt.

 

 

 

Svarvning

Centrumhålets kvalitet har stor betydelse för sågklingans prestanda. En klinga med ett dåligt centrumhål kan aldrig fungera bra. Förutom bearbetning (svarvning) till exakt rätt dimension är det väsentligt att centrumhålet har en slät och perfekt yta. Vidare fasas centrumhålets båda kanter för ökad kvalitet.

 

 

 

Sträckning

För att uppnå ett bra skärresultat måste sågklingan sträckas med hänsyn till varvtal och användningsområde. Sträckning sker genom att ringar valsas in i stambladet vilka skapar spänningar i plåten.

 

Förriktning

Ett arbetsmoment för att uppnå bästa toleranserna i klingans skärgeometri. Efter att klingan har passerat igenom riktvalsverket görs ytterligare en kontroll. Riktvalsverket är en viktig del för riktningen, och har en avgörande betydelse i processen för att uppnå bästa möjliga planhet på sågklingan.

 

Kontroll efter rikt och sträck

Efter lödningen kontrolleras klingornas rikt- och sträckvärden med en riktlinjal och mätklocka. Allt för att uppnå bästa förutsättningar före slipningen.

 

 

Planslipning

Swedex har genom åren tillverkat över 19 000 olika modeller av sågklingor med en mycket varierande skärbredd (alltifrån 0,9 mm till 13 mm). Trots ett mycket stort plåtlager kan man inte ha alla plåttjocklekar lagerlagda. För att anpassa tjockleken planslipas därför stambladet till rätt dimension.

Riktning

För att uppnå bästa skärresultat måste sågklingan vara plan. För ökad planhet genomgår sågklingan ett produktionssteg som kallas riktning, där man med hjälp av riktlinjal och hammare riktar upp sågklingan. Detta är ett hantverk som tar många år att lära sig. Här avgörs sågklingas sidokast och sågresultat.

 

 

 

Sätesblästring

För att erhålla absolut bästa lödresultat är det av yttersta vikt att såväl hårdmetall som stamblad är helt rena. Annars fäster inte silverlodet som används vid lödning. För att rengöra stambladets säten (där hårdmetallen ska sitta) använder vi en blästermetod med metallsand.

 

 

Lödning

Vid lödning fästs hårdmetalltanden (sågklingans skär) på stambladets säten med hjälp av ett silverlod. Flera olika typer av silverlod används men den vanligaste sorten är ett treskikts silverlod som består av en kopparkärna omgiven av en silverblandning. Treskikts silverlod används med fördel då det minskar risken för att tanden spricker under själva lödprocessen.

Lödning är en precisionsuppgift där tanden hålls stilla inom några hundradelar medan den värms upp till över 700°C. Vi använder helautomatiska lödmaskiner med robotladdning för en effektiv produktionsprocess.

 

Tandhalspolering

När sågklingan värms upp under lödprocessen blir den missfärgad i periferin, runt hårdmetalltänderna. Förr i tiden användes sandbläster för att få bort detta. Nackdelen med den metoden är att stambladet blev strävt vilket gav en sämre livslängd. Vi har därför valt att ta bort det missfärgade området genom polering med stålborste. Swedex var först med att införa tandhalspolering istället för sandbläster.

Kontroll före slipning

Under hela tillverkningsprocessen kontrolleras klingans toleranser. Våra medarbetares goda handlag och erfarenhet skapar högsta kvalité för våra användare.

 

 

 

 

Slipning

De fastlödda hårdmetalltänderna måste slipas för ett bra skärresultat. Samtliga sidor på hårdmetallen slipas, och slipningen varierar avseende vinklar och utformning beroende på sågklinga och användningsområde.

 

 

 

 

Frontslipning

Den första operationen vid hårdmetallslipning är frontslipning då tandens front (även kallat bröst) slipas. Swedex kan slipa fronten på tanden i flera olika utföranden: rak, skålslipad eller vinklad. Rak är den vanligaste varianten medan den skålslipade ger det bästa sågsnittet.

 

 

Sidslipning

Den viktigaste slipningen av tanden är sidslipning. Felslipning av en enskild tand kan resultera i att sågklingan inte fungerar, då den kommer att riva i det sågade materialet. Swedex använder de senaste maskinerna på marknaden för att säkerställa en högsta kvalité. Även sidslipningens utformning kan variera. Vi erbjuder standard- eller bomberad slipning för bästa resultat.

 

 

 

Toppslipning

Den sista slipningen som utförs är toppslipning. Tandens topp slipas olika beroende på vilket material sågklingan ska användas till, om det rör sig om kapning eller klyvning etc. Swedex har flera automatiska robotbestyckade slipmaskiner för att erhålla högsta effektivitet i produktionen.

Kontroll av skärgeometri

Under tillverkningsprocessen kontrolleras tanden och tandens vinklar i en CNC-styrd mätmaskin. Mätresultatet ligger till grunden för en säker och  tillförlitlig tillverkningsprocess. Med kameror och bildbehandling mäter maskinen upp skärgeometrin och den viktiga profilcentreringen på stambladet  med mycket stor noggrannhet. Maskinen mäter tandens släppning och utlägg på båda sidorna.

 

 

Slutkontroll

De avslutande kontrollerna görs i en CNC-styrd mätmaskin som med fyra kameror och bildbehandling mäter upp skärgeometrin med mycket stor noggrannhet. Kamerorna kontrollerar även varje lödfog och tändernas delning Maskinen kontrollerar och dokumenterar även lödfogen. När klingan passerat slutkontrollen är den godkänd och klar för leverans. All mätdata presenteras och sparas elektroniskt i bild- och grafiskt format.

 

Processimuleringsmaskin

Swedex Blade Master är en processimuleringsmaskin från Veisto OY som genom ett styrt, kraftfullt och oregelbundet luftflöde mot klingans sidor, simulerar sidotrycket och påfrestningen som klingan utsätts för vid sågning. Maskinen mäter hur klingan fungerar under rotation, för det varvtal och matningshastighet som den är tänkt att användas i. Mätningen ger besked både om skärgeometri och vibrationer så att den kan sträckas och balanseras med mycket stor noggrannhet. Maskinen kan även ge information om klingans optimala varvtal, men också om ogynnsamma varvtal eller de så kallade kritiska varvtalen. Signalerna behandlas i maskinens dator och presenteras grafiskt.

Mätning av sträckbild och sträckvärde

En CNC-styrd mätmaskin för mätning, kontroll och dokumentation av sträckbild och sträckvärden. Våra konstruktörers och användarnas önskade värden kan kontrolleras, testas och repeteras med den här maskinen. När kunden hittat rätt klinga med ett optimalt sågresultat, kan utrustningen mäta och dokumentera ingångna värden. Då kan vi som producent producera klingorna efter önskemålet i en styrd process med högsta repeternoggrannhet. Maskinen används i samspel med vår processimuleringsmaskin. Resultaten från simuleringen och sträckmätningen sammanställs och ger våra användare en stabil och trygg slutprodukt.

Lasermärkning

Sågklingorna lasermärks med logotype samt information gällande klingtyp, produktionsdata, batchnummer samt tillverkningsdatum. Klingor som inte specialtillverkats åt våra kunder läggs i vårt färdigvarulager som omfattar ca 40 000 artiklar.

 

 

Leverans

Vi samarbetar med ett flertal speditörer beroende på destination och leveransens storlek. Detta för att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga leveransservice. Vi har dagliga leveranser från vår anläggning i Mjölby och skickar alltifrån enstaka klingor via brev och paket till hela pallar med artiklar.